ข่าวสารทั้งหมด

การประชุมสัมมนา

การประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่และประชาชน เกี่ยวกับโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพืนที่ลาดชั้น และพื้นที่ราบเชิงเขา ปีงบประมาณ 2555

การประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่และประชาชน เกี่ยวกับโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพืนที่ลาดชั้น และพื้นที่ราบเชิงเขา ปีงบประมาณ 2555 ณ ห้องหิรัญนคร โรงแรมริมกก รีสอร์ท เชียงราย โดยกรมทรัพยากรน้ำ และกิจการค้าร่วม SSEV