ข่าวสารทั้งหมด

การประชุมสัมมนา

โครงการการจัดหา และเปลี่ยนอุปกรณ์ Modem พร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร พร้อมปรับปรุงระบบการสื่อสารของสถานีเตือนภัยล่วงหน้าแล้วเสร็จทั้งหมด 886 สถานี

เมื่อวันที่ 1 เมษายน - 29 กรกฎาคม 2559 ทางบริษัทเราได้รับโครงการซ่อมแซมระบบสถานีเตือนภัยล่วงหน้า(Early Warning) เพื่อจัดหาและปรับปรุงระบบสื่อสารของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อจัดหา และเปลี่ยนอุปกรณ์ Modem พร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร พร้อมปรับปรุงระบบการสื่อสารของสถานีเตือนภัยล่วงหน้าแล้วเสร็จทั้งหมด 886 สถานี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน -29 กรกฎาคม 2559 โดยทางบริษัทเราได้ทำการการปรับปรุงซ่อมแซมระบบแล้วเสร็จ เป็นจำนวน 886 สถานี ทั่วประเทศ