ข่าวสารทั้งหมด

การประชุมสัมมนา

การประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น ผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 บริษัทเอ็กทรีม มาสเตอร์ ได้มีการประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น ผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อทำความเข้าใจโครงการและระดมความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมมิโด เขตพญาไท กรุงเทพฯ