ข่าวสารทั้งหมด

ออกสนามตรวจเช็คสถานี

คณะกรรมการจากกรมทรัพยากรน้ำและทีมงานเรา Extreme Master เดินทางเข้าสำรวจสถานีเตือนภัย โครงการแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา 129 สถานี จังหวัดเชียงราย วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562 ทางบริษัทฯ กับคณะกรรมการจากกรมทรัพยากรน้ำ ออกเดินทางเข้าสำรวจสถานีเตือนภัย โครงการแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา 129 สถานี ได้แก่ สถานีบ้านห้วยยาโน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่สาย , สถานีบ้านผาฮี้ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย , สถานีบ้านผาหมี ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย , สถานีบ้านดอยสะโงะ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน , สถานีบ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน , และสถานีบ้านหัวฝาย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย