ข่าวสารทั้งหมด

ออกสนามตรวจเช็คสถานี

ท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ กับคณะกรรมการจากกรมทรัพยากรน้ำและทีมงานเรา Extreme Master ลงพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ในส่วนรับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย และส่วนอุทกวิทยาที่ 4 เชียงแสน ติดตามผลการดำเนินงานด้านอุทกวิทยา เพื่อเร่งรัดดำเนินงานโครงการแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา 129 สถานี จังหวัดเชียงราย วันที่ 6-7 มิถนายน 2562

เมื่อวันที่ 6-7 มิถนายน 2562 ท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ กับคณะกรรมการจากกรมทรัพยากรน้ำและทีมงานเรา Extreme Master ลงพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ในส่วนรับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย และส่วนอุทกวิทยาที่ 4 เชียงแสน ติดตามผลการดำเนินงานด้านอุทกวิทยา เพื่อเร่งรัดดำเนินงานโครงการแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา 129 สถานี จังหวัดเชียงราย วันที่ 6-7 มิถนายน 2562