ข่าวสารทั้งหมด

ติดตั้งระบบโทรมาตร

ติดตั้งระบบสถานีเตือนภัยล่วงหน้าในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราดเชิงเขา เฝ้าระวังและเตือนภัย ที่เหมืองเอราวัณเอเชีย จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2562 ทางทีมงานบริษัท Extreme Master ได้ออกไปดำเนินการติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ณ เหมืองแร่ บริษัท เหมืองเอราวัณเอเชีย จำกัด จังหวัดพังงา เพื่อการตรวจวัดข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ และการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่นั้น ซึ่งผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี