ข่าวสารทั้งหมด

โครงการการจัดหา และเปลี่ยนอุปกรณ์ Modem พร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร

โครงการการจัดหา และเปลี่ยนอุปกรณ์ Modem พร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร พร้อมปรับปรุงระบบการสื่อสารของสถานีเตือนภัยล่วงหน้าแล้วเสร็จทั้งหมด 886 สถานี

More

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และซ่อมแซมสถานีเตือนภัย พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเดิมของกรมทรัพยากรน้ำจำนวน 160 สถานี

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 - 27 พฤษภาคม 2559 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และซ่อมแซมสถานีเตือนภัย พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเดิมของกรมทรัพยากรน้ำจำนวน 160 สถานี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2558 - 27 พฤษภาคม 2559 โดยทางบริษัทได้ทำการการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ จำนวน 160 สถานี ทั่วประเทศ 32 จังหวัด

More

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ

บริษัทเอ็กทรีม มาสเตอร์ และบริษัทไฮโดรนามิค คอนซัลแตนบริษัทในเครือ เอ็กซ์ทรีม มาสเตอร์ ได้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อทำความเข้าใจโครงการและระดมความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ ในวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องภัทรบอลรูม โรงแรมเสนาเพลส เขตพญาไท กรุงเทพฯ

More

การจัดซักซ้อมทำความเข้าใจและอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำและเครือข่ายผู้รู้ โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา

เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 การจัดซักซ้อมทำความเข้าใจและอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำและเครือข่ายผู้รู้ โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอธิบดี จตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

More