ผลงานของเรา

ปี 2563/2020

โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ: กรมทรัพยากรน้ำ

about

จัดทำโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)
250 สถานี ให้กับกรมทรัพยากรน้ำโครงการดาต้าเลคทรัพยากรน้ำ (DWR Data Lake)

เจ้าของโครงการ: กรมทรัพยากรน้ำ

about

จัดทำโครงการดาต้าเลคทรัพยากรน้ำ (DWR Data Lake)
ให้กับกรมทรัพยากรน้ำโครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System)

เจ้าของโครงการ: กรมทรัพยากรน้ำ

about

จัดทำเว็บไซต์โครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลาง
(DWR GIS System)ให้กับกรมทรัพยากรน้ำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา

เจ้าของโครงการ: กรมทรัพยากรน้ำ

about

ซ่อมแซมสถานีเตือนภัยล่วงหน้า จำนวน 110 สถานี
เพื่อปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบเตือนภัยล่วงหน้า

ปี 2562/2019

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา

เจ้าของโครงการ: กรมทรัพยากรน้ำ

about

ซ่อมแซมสถานีเตือนภัยล่วงหน้า จำนวน 129 สถานี
เพื่อปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบเตือนภัยล่วงหน้า

ปี 2561/2018

โครงการติตตามคุณภาพน้ำแหล่งปะการังเทียมรูปโดม บริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบริเวณเกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต

เจ้าของโครงการ: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

about

ศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเลได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเค็ม ความโปร่งใส ปริมาณตะกอนแขวนลอย และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ ตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารสำคัญในน้ำทะเล ได้แก่ ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (PO4-P) และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) และตรวจวิเคราะห์โลหะหนักสำคัญในน้ำทะเลและตะกอนดิน ได้แก่ ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) เหล็ก (Fe) และสารหนู (As) บริเวณพื้นที่ศึกษา

โครงการจ้างสำรวจสถานภาพสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศบริเวณจัดวาง ปะการังเทียมรูปโดมเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต

เจ้าของโครงการ: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

about

สำรวจข้อมูลทางด้านกายภาพของพื้นที่จัดวางปะการังเทียมรูปโดมบริเวณเกาะไม้ท่อน ประกอบไปด้วย สภาพพื้นทะเล ความลาดชัน กระแสน้ำ ความลึกของระดับน้ำ ขนาดและชนิดของตะกอน และอัตราการตกตะกอน สำรวจคุณภาพน้ำ ประกอบไปด้วย ค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ ความเค็ม ความโปร่งแสง ความขุ่น ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ และสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษาองค์ประกอบชนิดของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน สัตว์น้ำวัยอ่อน สัตว์น้ำตัวเต็มวัย และสัตว์เกาะติดโดยการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ความถี่ในการพบ ชนิดและสัดส่วนของสิ่งมีชีวิตบริเวณพื้นที่จัดวางปะการังเทียม

ปี 2560/2017

โครงการจ้างติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์ปะการังเทียม ในพื้นที่จังหวัดระยอง ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

about

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพกองปะการังเทียม การเปลี่ยนแปลงของตะกอนบริเวณกองปะการังเทียม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์บริเวณที่จัดวาง ในพื้นที่จังหวัดระยอง ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี

ปี 2559/2016

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา

เจ้าของโครงการ: กรมทรัพยากรน้ำ

about

ซ่อมแซมสถานีเตือนภัยล่วงหน้า จำนวน 886 สถานี
เพื่อปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบเตือนภัยล่วงหน้า

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา

เจ้าของโครงการ: กรมทรัพยากรน้ำ

about

ซ่อมแซมสถานีเตือนภัยล่วงหน้า จำนวน 160 สถานี
เพื่อปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบเตือนภัยล่วงหน้า

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรน้ำ

about

เจ้าของโครงการ: กรมทรัพยากรน้ำ

ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของผู้ใช้ที่แท้จริง รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่สำคัญของลุ่มน้ำและข้อมูลที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานในโครงการจัดทำชั้นข้อมูลจากข้อมูลเชิงพื้นที่จากการศึกษารวบรวมโดยอ้างอิงจากแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร จัดทำฐานข้อมูลของลุ่มน้ำจากข้อมูลทุติยภูมิพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิงพื้นที่ลุ่มน้ำในลักษณะ Web Application และ Mobile Application ออกแบบระบบเครือข่าย และติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ไปจนถึงการทำคู่มือ จัดประชุมฝึกอบรมการใช้งานปี 2558/2015

โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา
ปีงบประมาณ 2558

เจ้าของโครงการ: กรมทรัพยากรน้ำ

about

ศึกษา พัฒนา ระบบการติดตามสถานการณ์
ข้อมูลน้ำและการเฝ้าระวังภัยพร้อมระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาและติดตั้งอุปรณ์การตรวจวัดข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
พร้อมอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตือนภัยได้คลอบคลุมทุกหมู่บ้านน้อยกว่า 1,584 หมู่บ้าน

จัดวางระบบร่วมกับ บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนทส์ จำกัด และ บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัดปี 2557/2014

โครงการจ้างซ่อมสถานีโทรมาตรของโครงการบริหารจัดการตามรูปแบบบูรณาการลุ่มน้ำบางประกง
(การจัดตั้งสถานีเครือข่ายอุทกวิทยาอย่างเป็นระบบลุ่มน้ำและสถานีเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม)

เจ้าของโครงการ: สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

about

ทำการซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาและติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ชุดคำสั่งควบคุม ระบบสัญญาณเตือนภัย
ระบบตรวจวัดอุปกรณ์อื่นๆ ของสถานีโทรมาตรจำนวน 9 สถานี


โครงการความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนงานวิจัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเสี่ยงการเกิดแผ่นดินถล่มจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก บริเวณลุ่มน้ำต้นกำเนิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชในพื้นที่อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

about

เจ้าของโครงการ: มหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ติดตั้งและทดลองเครื่องมือในการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำฝนและเครื่องมือวัดน้ำท่า
สำหรับใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบการทำงานวิจัย

ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำ และ บริษัท สยามทีซี เทคโนโลยี จำกัด และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี 2555/2012

โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา
ปีงบประมาณ 2555

เจ้าของโครงการ: กรมทรัพยากรน้ำ

about

ศึกษา พัฒนา ระบบการติดตามสถานการณ์
ข้อมูลน้ำและการเฝ้าระวังภัยพร้อมระบบเตือนภัย
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด และระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยคลอบคลุมหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงภัยได้ไม่น้อยกว่า 832 หมู่บ้าน

จัดวางระบบร่วมกับ บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนทส์ จำกัด และ บริษัท สยามทีซี เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัดปี 2554/2011

โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา
ปีงบประมาณ 2554

เจ้าของโครงการ: กรมทรัพยากรน้ำ

about

ศึกษา พัฒนา ระบบการติดตามสถานการณ์
ข้อมูลน้ำและการเฝ้าระวังภัยพร้อมระบบเตือนภัย
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด และระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยคลอบคลุมหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงภัยได้ไม่น้อยกว่า 803 หมู่บ้าน

จัดวางระบบร่วมกับ บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนทส์ จำกัด และ บริษัท สยามทีซี เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด


โครงการจ้างซ่อมสถานีเตือนภัยด้วยน้ำฝนและระดับน้ำบ้านใต้โคน ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

about

เจ้าของโครงการ: สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

ดำเนินการซ่อม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีเตือนภัยที่ตรวจวัดข้อมูลด้วยปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำ
ปี 2553/2010

โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง (SP2) งบประมาณ 2553

about

เจ้าของโครงการ: กรมทรัพยากรน้ำ

ศึกษา พัฒนา ระบบการติดตามสถานการณ์
ข้อมูลน้ำและการเฝ้าระวังภัยพร้อมระบบเตือนภัย
ตามหมู่บ้านที่กำหนด ติดตั้งอุปกรณ์การตรวจวัดข้อมูล
คลอบคลุมหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงภัยได้ไม่น้อยกว่า 352 หมู่บ้าน

จัดวางระบบร่วมกับ บริษัท รีซอสส์ ไฮโดร คอนซัลแตนทส์ จำกัด และ บริษัท ทรานส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัดปี 2552/2009

โครงการกำหนดดัชนีวัดความชุ่มชื้นของดิน(API)

เจ้าของโครงการ: กรมทรัพยากรน้ำ

about

เป็นที่ปรึกษาให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการตรวจวัดความชื้นในดิน พัฒนาระบบพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเฉียบพลัน-ดินถล่ม โดยใช้ค่า API เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ อีกทั้งออกแบบและ พัฒนาระบบการเฝ้าระวังผ่านเว็บไซต์


โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้ที่ราบเชิงเขา
(พื้นที่จังหวัด น่าน พะเยา เพชรบูรณ์ ลำปาง เลย สุโขทัย และ อุตรดิตถ์)

about

เจ้าของโครงการ: กรมทรัพยากรน้ำ

ศึกษาและออกแบบ จัดตั้งสถานีเตือนภัยเพื่อลดความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า

จัดวางระบบร่วมกับ บริษัท รีซอสส์ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จำกัด