บริการของเรา

ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม

การสื่อสารผ่านดาวเทียม เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเราสามารถให้บริการครอบคุลมพื้นที่ได้กว้างไกลมากกว่า
การสื่อสารประเภทอื่นๆ และเหมาะสำหรับการนำมาใช้ใน
การสื่อสาร การส่งข้อมูลที่ต้องการความรวดเร็ว ถูกต้อง
แม่นยำ สามารถทำงานได้ตลอดเวลา และไม่มีอุปสรรค
ในการสื่อสาร บริษัทของเรามีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม
เครือข่ายดาวเทียม INMARSAT และเป็นผู้ให้บริการ
การสื่อสาร รับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายดาวเทียมดังกล่าวด้วย

product
product

จัดทำระบบฐานข้อมูล Website

บริษัทของเราจัดทำ ระบบฐานข้อมูล เพื่อจัดเก็บ ข้อมูล ออกแบบจัดทำ Web app เพื่อแสดงผลข้อมูลที่จัดเก็บและยังมีการออกแบบ จัดทำ Mobile App เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้งาน และให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยออกแบบ web app และ Mobile app ให้ตรงกับข้อมูล ที่จะแสดงผลและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

ติดตั้งระบบเตือนภัย (Early Warning)

การติดตั้งระบบเตือนภัยเพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง
เตือนภัย และจัดเก็บข้อมูลของปริมาณฝนตก
ระดับความสูงของน้ำ ตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้น การทำงานของ Early Warning หากมีฝนตก
ในปริมาณมากทำให้ระดับน้ำขึ้นสูง ระบบจะแจ้งเตือนให้ชาวบ้านเตรียมอพยพ ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์
ที่ไม่ปลอดภัยต่อหมู่บ้าน

product